Punts de sensibilització

Punts de sensibilització per aconseguir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes amb l’objectiu que desaparega la discriminació per raó de sexe, la violència contra les dones i per a prevenir les agressions sexuals contra els diferents col·lectius. Es vol implicar a tot el conjunt de la societat amb la informació necessària en la lluita contra la violència, aconseguir unes festes lliures i en les que tots i totes puguen disfrutar lliurement.

Punt violeta. On informem, atenem i ajudem a les possibles víctimes de qualsevol classe d’agressió sexista

Punt Arc de San Martí. Informem i ajudem a prevenir les agressions contra el col·lectiu LGTBI.

Punt Alcohol Free. Lloc on informem i sensibilitzem que per a anar a un esdeveniment no cal beure ni prendre substàncies per a passar-ho millor, i que pot tenir conseqüències diferents de les esperades.